Aplicació de mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil

Aplicació de mesures urgents en la lluita contra l’atur juvenil

Si la pandèmia ha agreujat un dels problemes endèmics que ha patit i pateix la societat espanyola aquest és, sense dubte, l’atur juvenil, convertint-lo com una de les principals emergències socials i laborals de país. La necessitat de buscar una solució s’ha vist accentuada en el darrer any, en el marc de la pandèmia, on ha augmentat la taxa d’atur entre els joves i ha provocat més sobrequalificació, precarització i explotació.

Les implicacions que se’n deriven requereixen mesures ambicioses i valentes. La taxa de desocupació juvenil d’Espanya és la més alta d’Europa: “4 de cada 10 joves no poden treballar i un terç dels que treballen estan en ERTO”, mentre la mitjana europea es situa entorn el 17%.

A més, amb aquest 40% d’atur juvenil, uns salaris cada cop més baixos i l’excessiu preu dels lloguers, ens trobem amb que un de cada cinc joves es troba en risc de pobresa. Situació que, per altra banda, reverteix profundament en els nuclis familiars que han d’assumir, en molts casos, la seva manutenció fins a edats avançades i allunyades dels seus anhels d’emancipació. La desigualtat fragmenta la societat i debilita la ciutadania, per això cal aplicar les mesures necessàries per frenar aquesta desigualtat. El jovent ha de poder creure en un futur de progrés i, per fer-ho, cal situar els joves al centre de les polítiques públiques.

No fer polítiques de joventut per créixer en una societat de benestar és insostenible. Els joves han de poder desenvolupar els seus projectes de vida perquè són ells els que construiran el futur del nostre país. Entre d’altres, calen mesures per reduir la temporalitat i impulsar l’emprenedoria i l’autoocupació.

Isidre Casas i Domingo Regidor Portaveu Grup Municipal Junts per Gavà Tel. 932639166 icasas@gava.cat D’acord amb tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament de Gavà Acorda:

PRIMER.- Instar a les administracions competents a impulsar i actualitzar els Plans Estratègics d’Ocupació Juvenil per incrementar l’ocupació laboral i reduir la temporalitat dels contractes entre joves menors de 30 anys.

SEGON.- Instar al Govern espanyol a impulsar reformes en l’àmbit laboral que fomentin la contractació indefinida, a través d’una simplificació dels contractes, millorin l’ocupabilitat dels joves i impulsin la modernització de la negociació col·lectiva.

TERCER.- Instar a les administracions competents a impulsar les polítiques actives d’ocupació i simplificar el sistema de protecció per desocupació, garantint una atenció individualitzada, professional i integral als aturats i aturades prestant especial atenció als joves, aturats de llarga durada i als supòsits d’exclusió social. Desenvolupar mesures específiques i facilitar recursos per fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació entre joves menors de 30 anys.

QUART.- Instar a les administracions competents a incrementar els recursos per al desenvolupament de la formació professional i de competències en sectors estratègics i de futur de cada comunitat autònoma, així com per al desenvolupament i formació en drets laborals dins el Pla Nacional per a la Garantia Juvenil.

CINQUÈ.- Instar al Govern espanyol a desenvolupar la Llei del Treball a Distància per garantir els drets laborals dels joves i establir un marc de seguretat laboral en matèria de desconnexió digital, de dret a la privacitat en comptes i dispositius privats.

SISÉ.- Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats , al Senat, al Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació als efectes escaients.